Saada päring!
Seiklus- ja matkafirma 360 KRAADI

Renditingimused

Järgnevad tingimused kehtivad inventari rentimisel Frank Events OÜ’lt:

 1. Inventar on Frank Events OÜ omand. Inventari omavoliline edasilaenutamine, müümine, rentimine ja igal viisil võõrandamine on keelatud.
 2. Kliendil on õigus inventari kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
 3. Klient kohustub kasutama inventari heaperemehelikult.
 4. Inventar tuleb tagastada laenulepingus näidatud tähtajaks. Kui inventari ei ole õigeaegselt tagastatud, nõutakse kliendilt sisse hüvitus hilinenud päevade eest kahekordses laenutustasu suuruses summas.
 5. Laenutusettevõttel on õigus katkestada leping koheselt kui selgub, et klient on esitanud valeandmeid, klient ei maksa laenutasu õigeaegselt, ei taga inventari säilimist laenutatud kujul, kasutab inventari lepingutingimusi eirates või rikub muul moel käesolevat lepingut. Lepingu katkestamise korral on klient kohustatud tagastama laenutatud inventari koheselt.
 6. Klient on kohustatud teatama laenutatud inventari kahjustustest ja purunemisest laenule andjale esimesel võimalusel. Kliendil ei ole õigust inventari ise remontida (va kui on kokku lepitud teisiti). Laenutatud inventaril on keelatud eemaldada osi ja neid vahetada ilma laenutaja nõusolekuta.
 7. Kliendil lasub vastutus inventari varguse ja kadumise korral. Klient on kohustatud hüvitama varustuse kaotuse inventari väljastanud ettevõttele. Inventari varguse korral on klient kohustatud koheselt teatama nii politseisse kui ka inventari väljalaenutanud ettevõttele.
 8. Laenule andjal on õigus nõuda kliendilt sisse kogu tekkinud kahju. Kui inventar on hävinenud või seda ei ole muul põhjusel võimalik tagastada, lasub kliendil kohustus nii laenutustasu maksmiseks kui ka inventari täishinna hüvitamiseks.
 9. Klient teatab, et valdab vajalikke võtteid varustuse kasutamiseks ning kasutab tegevuses vajalikke kaitsevahendeid.
 10. Laenule andja ei vastuta kliendi või kolmandate isikute mistahes kahjude eest. Samuti vigastuste eest, mis on tekkinud varustuse kasutamise tulemusena. Kõik varustuse kasutamisega seotud riskid lasuvad kliendil ning klient on kohustatud hüvitama tekkinud kahjud rendileandjale ning kolmandatele osapooltele.
 11. Laenutustasu ja tagatisraha makstakse enne rendiperioodi algust (hiljemalt vahendite kättesaamisel). Tagatisraha tagastatakse peale renditud varustuse tagastamist. Tagatisrahast arvestatakse vajadusel maha summad varustuse remondiks või trahv tagastustähtaja ületamisel (kahekordses päevase laenutustasu suuruses iga ületatud päeva kohta).
 12. Renditasude tagastamise kord. Renditasu ei tagastata kliendile kui tellimuse tühistamine toimub 2 päeva enne rendi perioodi algust. Tellimuse tasuta tühistamine on alates 3 päeva enne rentimist.