Ota yhteyttä!
Seiklus- ja matkafirma 360 KRAADI

Vuokraehdot

Seuraavat ehdot ovat voimassa varusteiden vuokrauksessa yritykseltä OÜ 360 KRAADI.

 1. Varusteet ovat yrityksen OÜ Frank Events omaisuutta. Varusteiden omavaltainen edelleen lainaaminen, myyminen, vuokraaminen ja millä tahansa tavalla sivullisen haltuun siirtäminen on kiellettyä.
 2. Asiakkaalla on oikeus käyttää varusteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.
 3. Asiakas sitoutuu käyttämään varusteita huolellisen omistajan tavoin.
 4. Varusteet tulee palauttaa lainasopimuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Mikäli varusteita ei palauteta oikeaan aikaan, asiakkaalta peritään myöhästyneiltä päiviltä korvaus summalla, joka on kaksinkertainen lainahinta.
 5. Lainausyrityksellä on oikeus lopettaa sopimus välittömästi, mikäli ilmenee, että asiakas on esittänyt vääriä tietoja, asiakas ei maksa lainauspalkkiota oikeaan aikaan, ei takaa varusteiden säilymistä lainatussa muodossa, käyttää varusteita sopimusehtojen vastaisesti tai rikkoo muulla tavalla tätä sopimusta. Mikäli sopimus lopetetaan, on asiakas velvollinen palauttamaan lainatut varusteet välittömästi.
 6. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan lainattujen varusteiden vaurioista ja rikkoontumisesta lainaksi antajalle ensi tilassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta korjata varusteita itse (pl. jos on toisin sovittu). Lainatuista varusteista on kiellettyä irrottaa osia tai vaihtaa niitä ilman lainaksi antajan suostumusta.
 7. Varusteiden varkauden ja katoamisen yhteydessä vastuu on asiakkaalla. Asiakas on velvollinen korvaamaan varusteiden menetyksen ne lainanneelle yritykselle. Varusteiden varkauden yhteydessä asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi sekä poliisille että varusteet lainaksi antaneelle yritykselle.
 8. Lainaksi antajalla on oikeus vaatia asiakkaalta kaiken aiheutuneen vahingon korvaamista. Mikäli varusteet ovat tuhoutuneet tai niitä ei ole mahdollista muusta syystä palauttaa, asiakkaalla on velvollisuus sekä maksaa lainauspalkkio että korvata varusteet täysimääräisesti.
 9. Asiakas on tietoinen siitä, että hallitsee tarvittavat keinot varusteiden käytössä ja käyttää toiminnassa tarvittavia suojavälineitä.
 10. Lainaksi antaja ei ole vastuussa mistään asiakkaalle tai kolmansille henkilöille aiheutuvista vahingoista. Ei myöskään vammoista, joita on aiheutunut varusteiden käytön tuloksena. Kaikki varusteiden käyttöön liittyvät riskit kuuluvat asiakkaalle ja asiakas on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot vuokralle antajalle ja kolmansille osapuolille.
 11. Lainapalkkio ja takuuraha maksetaan ennen vuokrakauden alkua (viimeistään välineiden haltuun saamisen yhteydessä). Takuuraha palautetaan, kun vuokratut varusteet on palautettu. Takuurahasta vähennetään tarvittaessa varusteiden korjaamiseen tarvittavat summat ja sakko palautusmääräajan ylittämisestä (kaksinkertainen päivän lainauspalkkio jokaiselta viivästyneeltä päivältä).